Γυναίκα, θύμα και θύτης

«…Καί μή κακισθής μηδ’ αναμνησθής τέκνων, ώς φίλταθ’, ώς έτικτες, αλλά τήνδε γε λαθου βραχείαν ημέραν